Finanstilsynet til norske meglerhus: Nei, nei gutt, dette må ta slutt

De har sendt det som GOB fra Arrested Development kalte et "strongly worded letter".

Finanstilsynet har uttrykt bekymring for den store bruken av rettede emisjoner ved kapitalforhøyelser i det norske markedet. Denne formen går imot hovedregelen om at alle aksjeeiere har fortrinnsrett ved kapitalforhøyelser.

Finanstilsynet minner om verdipapirforetakenes plikter når de fungerer som rådgiver, tilrettelegger og plasserer knyttet til emisjoner. Prinsipper om likebehandling av aksjeeierne følger av aksjelovgivningen, og det er gitt en spesiell bestemmelse om dette i verdipapirhandelloven.

Denne bestemmelsen sier at utsteder ikke kan utsette innehaverne av finansielle instrumenter for ubegrunnet forskjellsbehandling, og at styrende organer, tillitsvalgte og ledende ansatte ikke kan treffe tiltak som gir dem selv, enkelte innehavere eller tredjeparter en urimelig fordel på bekostning av andre innehavere eller utsteder.

Oslo Børs har også gitt regler som tilsvarer verdipapirhandellovens likebehandlingsregel.

Verdispapirforetakene er også forpliktet til å handle i samsvar med god forretningsskikk, og må treffe alle egnede tiltak for å identifisere og hindre interessekonflikter mellom selskapet og kundene.

ABG Sundal Collier ASA, Arctic Securities AS, Carnegie AS, Clarksons Securities AS, Danske Bank, DNB Bank ASA, Fearnley Securities AS, Handelsbanken, Kepler Chevreux Oslo, Nordea Bank, ABP, filial i Norge, Norne Securities AS, Pareto Securities AS, Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Oslofilialen, Sparebank 1 Markets AS, Sparebank 1 Nord-Norge, Sparebank 1 SMN, Sparebank 1 SR-Bank, Swedbank Norge har alle mottatt et brev.

Powered by Labrador CMS